Svårt att hitta personer med rätt kompetens?  

Inom många branscher i Sverige talar man idag om svårigheten med att hitta personer med rätt kompetens. Stora pensionsavgångar gör att behovet av rekrytering av ny personal ökar år från år.

Det finns branscher som inser det omöjliga i att täckla personalbehovet snabbt nog så ett nytänkande inom rekrytering är angeläget.

Tidigare låg fokus på att få fler personer att söka sig till olika högskoleutbildningar. Syftet var att höja utbildningsnivån. Idag ser vi att yrken som endast kräver gymnasieutbildning har stora behov av att anställa ny personal. Hur får vi våra ungdomar att söka till Yrkesprogrammen? Här behövs en statushöjning av yrken som inte är akademiska.

Samarbete med skolan

För att väcka intresset för olika yrkesområden bör eleverna i grundskolan få kontakt med arbetslivet redan i de lägre åldrarna. Pedagogerna behöver samarbeta med studie- och yrkesvägledarna för att lägga en grund för eleverna. Självkännedom, valkompetens och omvärldsorientering är tre områden som ska finnas med på ett självklart sätt i alla åldrar och alla ämnen.

Möten med olika yrkesgrupper behöver ske kontinuerligt under alla åren i grundskolan och inte endast i form av Prao år 8 och år 9. Om eleverna är väl förberedda och har god självkännedom blir det framtida studie- och yrkesvalet mycket enklare och risken för felval minskar. Representanter för olika branscher kommer att upptäcka att personer med rätt kompetens söker utbildning som leder till anställningsbarhet. Hela frågan om rekrytering får ett långsiktigt och mer hållbart perspektiv.

Åtgärder på kort sikt

Företagen kan behöva se över hela kedjan i organisationen. Yrkesrollerna kan behöva renodlas så att arbetsuppgifter som inte kräver specifik yrkeskompetens kan lyftas över på andra personer i kedjan. Därmed kan det bli aktuellt med rekrytering av helt nya yrkesgrupper som arbetar hand i hand med redan befintliga yrken. Enkla arbetsuppgifter är ett viktigt komplement för att de mer kunskapskrävande uppgifterna ska utföras så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Här är det nog bara fantasin som sätter gränsen. Variationsmöjligheterna är oändliga

Försöket med utökad lärlingsutbildning gör att personer snabbare kommer in i yrkesrollen och kan bli anställningsbara på kortare tid. Lärlingsutbildning behöver finnas för ungdomar, men även för vuxna som vill byta inriktning i yrkeslivet.

Här behöver man söka på bred front och titta på personer som till exempel har funktionsnedsättning eller som har kompetenser inom andra yrkesområden. Syftet ska hela tiden vara att underlätta för den rekrytering som är angelägen inom många branscher.

Risker med att inte förändra

Om det fortsätter som idag så kommer det som sagt att vara stor brist på arbetskraft i framtiden inom flera branscher. Företagen kommer kanske att behöva flytta utomlands för att hitta kompetenta medarbetare. Ett samhälle som inte har alla yrkesgrupper representerade kommer snabbt i obalans och välfärden hotas.

Alla yrken oavsett utbildningsnivå behövs för att Sverige ska få in skatteintäkter och fortsätta att vara en nation i framkant på alla områden.Forskning kring arbetsmarknadens utveckling är angelägen för att hitta mer effektiva vägar framåt för dem som arbetar aktivt med rekrytering. Det är något som krävs för en god och stabil ekonomi i landet.