Fördelarna med att ta hjälp av externt rekryteringsföretag

När ett företag behöver fler anställa blir frågan om de ska ta hand om denna process själv eller ta hjälp av företag som enbart arbetar med rekrytering. En del väljer bort denna externa hjälp på grund av dess kostnad men då har man inte sett på hela processen och alla de fördelar som finns.

  1. Tid och arbetskostnaden

Ett företag som väljer att ta hand om processen på egen hand behöver undvara personer som gör behovsanalys, skriver platsannons, intervjuar och sköter annat inom den administrativa biten. Här får man räkna med att ”tid är pengar”.

Behöver vikarier tas in för att en arbetsgrupp ska kunna genomföra allt detta innebär det en kostnad. Jobbar personerna med produktion innebär det mindre produktion på utländska casinon och därmed en indirekt kostnad. Detta är något många företag inte räknar med. Man säger att det är dyrt att anlita ett företag för rekrytering här rekrytering stockholm som tar hand om all rekrytering men ser inte på vilken kostnad som uppstått om man gjort det själv. Detta inte minst om man inte hittar en person och behöver genomföra hela processen en gång till.

  1. Nöjd-kund-garanti

Många bemanningsföretag och andra företag inom rekrytering har ”Nöjd-Kund-Garanti”. Det innebär att om man som kund kan säga att den nyanställda inte passade in tillräckligt bra behöver man inte heller betala fullt pris.

  1. Kompetens – Kompetens – Kompetens

Den allra största fördelen med att låta bemanningsföretag ta hand om företagets rekrytering är att de har en helt annan kompetens än de flesta företag. Här kan det finnas psykologer, beteendevetare, statistiker och andra yrkesroller som tydligare kan ställa rätt frågor.

Det kan ställas mot en oerfaren chef som ställer frågor utifrån hur arbetsintervjun växer fram. Det kan därmed innebära att den som intervjuas styr intervjun eller att det blir en ”trevlig pratstund” istället för en analyserande arbetsintervju.

Här kan man även fråga sig varför chefer och anställda ska driva en rekrytering framåt när de sällan har utbildning inom området. Inom få andra områden väljer man att utföra arbetsuppgifter utan någon utbildning eller lång erfarenhet på området.

Bemanningsföretagen kan ge hjälp

Bemanningsföretag är ett av de företag som kan hjälpa till med rekrytering. I detta fall handlar det om att erbjuda personal under kortare period som under denna period är anställd av bemanningsföretaget. Det är detta företag som gör intervjuer och avgör kompetens hos de anställda.

När de sedan får in en förfrågan kan de snabbt få fram en person som kan börja jobba. En fördel med bemanningsföretagen är att man som företagare kan säga upp avtalet när som helt utan att någon längre uppsägningstid behövs. Detta eftersom personen är anställd av bemanningsföretaget.

Rekryteringsföretagen kan ge hjälp

En annan väg är att be ett rekryteringsföretag om hjälp. Inte sällan samarbetar de med bemanningsföretag men det finns även de som arbetar helt separat mot dessa. Det som kännetecknar rekrytering, med hjälp av ett rekryteringsföretag, är att företaget driver hela processen. Från att skapa annonser till att ta emot frågor och ansökningar. När sedan enbart ett par personer är kvar i processen kommer en representant från företaget att få intervjua dem.

Read More

Svårt att hitta personer med rätt kompetens?  

Inom många branscher i Sverige talar man idag om svårigheten med att hitta personer med rätt kompetens. Stora pensionsavgångar gör att behovet av rekrytering av ny personal ökar år från år.

Det finns branscher som inser det omöjliga i att täckla personalbehovet snabbt nog så ett nytänkande inom rekrytering är angeläget.

Tidigare låg fokus på att få fler personer att söka sig till olika högskoleutbildningar. Syftet var att höja utbildningsnivån. Idag ser vi att yrken som endast kräver gymnasieutbildning har stora behov av att anställa ny personal. Hur får vi våra ungdomar att söka till Yrkesprogrammen? Här behövs en statushöjning av yrken som inte är akademiska.

Samarbete med skolan

För att väcka intresset för olika yrkesområden bör eleverna i grundskolan få kontakt med arbetslivet redan i de lägre åldrarna. Pedagogerna behöver samarbeta med studie- och yrkesvägledarna för att lägga en grund för eleverna. Självkännedom, valkompetens och omvärldsorientering är tre områden som ska finnas med på ett självklart sätt i alla åldrar och alla ämnen.

Möten med olika yrkesgrupper behöver ske kontinuerligt under alla åren i grundskolan och inte endast i form av Prao år 8 och år 9. Om eleverna är väl förberedda och har god självkännedom blir det framtida studie- och yrkesvalet mycket enklare och risken för felval minskar. Representanter för olika branscher kommer att upptäcka att personer med rätt kompetens söker utbildning som leder till anställningsbarhet. Hela frågan om rekrytering får ett långsiktigt och mer hållbart perspektiv.

Åtgärder på kort sikt

Företagen kan behöva se över hela kedjan i organisationen. Yrkesrollerna kan behöva renodlas så att arbetsuppgifter som inte kräver specifik yrkeskompetens kan lyftas över på andra personer i kedjan. Därmed kan det bli aktuellt med rekrytering av helt nya yrkesgrupper som arbetar hand i hand med redan befintliga yrken. Enkla arbetsuppgifter är ett viktigt komplement för att de mer kunskapskrävande uppgifterna ska utföras så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Här är det nog bara fantasin som sätter gränsen. Variationsmöjligheterna är oändliga

Försöket med utökad lärlingsutbildning gör att personer snabbare kommer in i yrkesrollen och kan bli anställningsbara på kortare tid. Lärlingsutbildning behöver finnas för ungdomar, men även för vuxna som vill byta inriktning i yrkeslivet.

Här behöver man söka på bred front och titta på personer som till exempel har funktionsnedsättning eller som har kompetenser inom andra yrkesområden. Syftet ska hela tiden vara att underlätta för den rekrytering som är angelägen inom många branscher.

Risker med att inte förändra

Om det fortsätter som idag så kommer det som sagt att vara stor brist på arbetskraft i framtiden inom flera branscher. Företagen kommer kanske att behöva flytta utomlands för att hitta kompetenta medarbetare. Ett samhälle som inte har alla yrkesgrupper representerade kommer snabbt i obalans och välfärden hotas.

Alla yrken oavsett utbildningsnivå behövs för att Sverige ska få in skatteintäkter och fortsätta att vara en nation i framkant på alla områden.Forskning kring arbetsmarknadens utveckling är angelägen för att hitta mer effektiva vägar framåt för dem som arbetar aktivt med rekrytering. Det är något som krävs för en god och stabil ekonomi i landet.

Read More

Vilken hjälp får du hos begravningsbyrån?

Att en begravningsbyrå hjälper till med begravningen vet alla. Men vilka andra tjänster erbjuds?

Kortfattat så ska en begravningsbyrå kunna hjälpa dig med ”allt” som har med begravningen att göra. Detta oavsett om det klassiska detaljer som att sätta in en annons i tidningen till mer individuella frågor kring lagar och seder. Men bryter man ner tjänsterna i mindre grupper blir det tydligare.

Kontakt med myndigheter

Vid ett dödsfall behöver detta meddelas till en rad olika myndigheter. Från dessa nationella register hämtar många företag sin information och ser därmed att personen avlidit. Det gäller exempelvis försäkringsbolag som därmed kan få informationen automatiskt.

Då en begravningsbyrå har kontroll på vilka myndigheter som ska kontaktas och vad som behöver göras för att få så enkel administration av dödsboet som möjligt är det en trygghet att de sköter dessa kontakter.

Omhändertagande av den avlidne

När en läkare har konstaterat ett dödsfall behöver kroppen tas hand om till begravningen genomförs. Detta tar en begravningsbyrå hand om i samarbete med sjukhus m.m. De tar sedan hand om att transportera kistan till begravningsceremonin.

Begravningsceremoni

Det är troligtvis denna tjänst som de flesta förknippar med en begravningsbyrå. Som anhörig får man ha åsikter om kista, blommor, sång, tal osv. Första steget brukar vara att sätta ett datum, annonsera i tidningen och planera var begravningen ska vara. Via flera träffar kan man diskutera sig fram till en passande lösning.

För många anhöriga blir det första tillfället som kontakt tas med en begravningsbyrå vilket innebär att många frågor finns kring vad som händer, vem som gör vad och vilka beslut som behöver tas.

Visning av den avlidne personen

Vill ni se personen en sista gång? För vissa personer är det viktigt att få ett tydligt avslut med en fin bild av den avlidne. Kroppen kan läggas i en kista och svepas in i duk eller kläder varpå de närmast anhöriga får se kroppen. Det finns även möjlighet för en begravningsbyrå stockholm att ha öppen kista på begravningen så att alla får se personen. I detta fall brukar man vara tydlig med att informera det till gästerna på begravningen eftersom det kan upplevas obehagligt för vissa, inte minst barnen.

Planering av minnesstund

Det är mycket vanligt att minnesstund hålls direkt efter att begravningsceremonin är genomförd. En del anhöriga väljer att anordna den själv medan andra vill ha ”allt ordnat”. Det kan innebär att lokal ordnas, catering bokas och eventuellt någon sång framförs. Precis som med ceremonin är det viktigt att de anhöriga hittar rätt stil och form som de känner sig bekväma med.

Bouppteckning och juridiska frågor

Att en begravningsbyrå även tar hand om bouppteckning och juridiska frågor är inte helt självklart. En del gör det – andra inte. De som inte gör det pekar på att det är två helt olika tjänster. En begravningsbyrå tar hand om personer i sorg och sorgebearbetning. Detta medan en jurist tar hand om lagarna som styr hur pengar ska fördelas inom en bouppteckning.

Samtidigt kan vara mycket bekvämt och tryggt att ha ett företag som tar hand om allt. Från begravning till att bouppteckningen är klar.

Read More

Factoring och kundkontakt

En punkt som blir annorlunda med factoring, mot om man fakturerar utan denna tjänst, är kontakten med kunderna. Det handlar både om hur fakturan blir utformad och hur kunden gör om frågor uppstår kring fakturorna. Detta både på gott och ont.

Factoring är antingen fakturabelåning eller fakturaförsäljning. Det vanligaste är däremot fakturaförsäljning vilket har flera fördelar mot belåningen. Framförallt när det kommer till förbättrad likviditet då belåning innebär lägre utbetalt belopp.

De två nackdelar som brukar nämnas i samband med factoring är kostnaden samt att kundkontakten ändras. Kostnaden är ett par procent på det totala fakturabeloppet. Utöver det kan även en fast kostnad tillkomma i det fall finansbolaget har fakturaavgift.

Gällande kundkontakt så förändras detta något eftersom det är finansbolaget som äger fakturan vid factoring. Därmed finns ett par punkter som skiljer hanteringen mot om man själv skapat och skickat fakturan.

Avsändare och inbetalningsuppgifter

Eftersom finansbolaget äger fakturan är det även de som står som avsändare. Det kommer att framgå vad skulden gäller samt vilket företag som levererat produkterna/tjänsterna. Men samtidigt att det är finansbolaget som äger och driver fakturafrågan.

För kunden gör detta ingen skillnad så länge som inte någon fråga uppstår. Beloppet betalas och skulden regleras. Om kunden har frågor blir det däremot olika vem som ska kontaktas vilket kan upplevas något krångligt av kunden.

Är det en fråga kring själva betalningen är det finansbolaget som kontaktas. Man kanske har frågor kring om delbetalning går att ordna, om betalningsdagen kan skjutas fram något eller liknande. Eftersom factoring innebär att fakturabolaget tar över allt kring betalningen ska frågor ställas hit.

Frågor kring fakturabelopp och produkt

Är det däremot en fråga kring fakturabeloppet eller kring vad fakturan gäller för produkter eller tjänster är det leverantören som ska kontaktas. Det kan exempelvis vara att fakturan är på fel belopp eller att man som kund inte är nöjd och vill ändra något.

Detta är något som finansbolaget inte kan ändra vilket gör att kontakten måste ske direkt med den leverantör man har.

När kundkontakt nämns som en negativ faktor inom factoring är det alltså det som nämnts ovan som lyfts upp. Att kunden kan behöva kontakta två olika parter om man har frågor kring fakturan. Dessutom är det inte lika säkert att fakturabolaget är lika flexibel gällande delbetalningar och andra betalningslösningar som en leverantör är.

Flexibilitet gällande betalning

Om kunden vill delbetala eller på annat sätt ändra betalningsvillkoren så är det kreditbolaget som kontaktas. Detta då denna fråga helt handlar om hantering av skulden.

Kanske vill kunden delbetala över 6 månader trots att relativt lågt belopp. Om kreditbolaget säger nej till detta finns inget alternativ. Det kan ställas mot om kontakt istället hade tagits med leverantören som därmed kan vara mer flexibel. En del kunder kan därmed bli upprörda över att de inte får den betalningsmöjlighet som de annars hade fått.

Samtidigt blir detta en trygghet och stabilitet och något som är en fördel med factoring. Företag som använder factoring vet att olika betalningslösningar inte är något man behöver diskutera med sina kunder. Man är inte kundernas ”bank” utan överlämnar helt detta till finansbolaget.

Read More

Jämställda snickare

Det råder inga tvivel om att det är en stor brist på jämställdhet bland snickare idag, det är ett mansdominerat yrke och har varit det hela tiden om man tittar på historien. Hur ska man få fler kvinnor att vilja söka sig till yrket som snickare och hur får man yrket att tillfalla fler kategorier av människor så att det blir en mångfald i yrket?

Snickare är kända för att ha en rå humor och ha en mobbande chargong på in arbetsplats. Detta är det många organisationer som jobbar mot och en av de är Sveriges byggindustrier. De vill att snickare idag ska vara mycket mer inkluderande av alla typer av människor som vill söka sig till yrket.

Bredda rekryteringen
Att jobba med att bredda till vilken målgrupp som man vill ska söka sig till snickare är en bra start. Att marknadsföra sig som snickare till olika typer av människor så att de känner att de passar in i arbetsbeskrivningen av yrket snickare och att de känner sig önskade och inkluderade är också viktigt.

Att företag som vill anställa snickare skriver på ett sånt sätt så att alla känner sig manade att söka varken det gäller en kvinna, en person med speciella behov eller en person av annan härkomst.

Att skapa mångfald
Oftast så måste man jobba för att få en mångfald på en arbetsplats där snickare vistas. Folk dras dit dom känner sig välkomnade och lika med varandra. Man behöver formulera sig annorlunda för att tilltala olika typer av människor. Mångfald är viktigt i byggbranschen för att samhället ska kunna utvecklas framåt till ett modernt samhälle.

Antalet kvinnor som snickare
Antalet kvinnor som sökt sig till yrket snickare har ökat avsevärt de senaste åren sen man började bredda målgruppen så att även kvinnor kände sig manade för detta. Cirka 294 000 män och nästan 28 000 kvinnor arbetade som snickare under 2014. Detta är cirka 8 % kvinnor vilket inte är särskilt mycket även om det är markant mer än det varit förr. Arbetet med att få flera kvinnor att söka sig till yrket snickare är fortgående för många organisationer idag.

Framtida mål
Det finns en plan för Sveriges kvinnor inom byggindustrin och det är att år 2030 så ska de som anställs som snickare vara 25 % kvinnor. Detta är ett mål som vår egen regering tagit på sig och trots att 25 % inte låter mycket så är det två gånger med än det som rådde år 2014.

Det är olika fördelning på olika områden inom yrket snickare och hantverksyrkena är det ännu mindre kvinnor som är anställda som snickare. Arbetet för fler kvinnor till byggbranschen har en långsiktig plan som kommer att fortgå tills en jämn fördelning är uppnådd.

Read More

Tips när du ska välja plåttak

Plåt är ett tåligt material som fungerar på dom flesta typer av hus och är således ett bra val när det är dags att lägga om taket. Det finns många varianter av takplåt, både vad gäller tjocklek, färg och andra egenskaper. Anlitar man en takläggare kan man få hjälp att välja rätt plåt som passar för konstruktionen och funderar man på att lägga om taket på egen hand finns det några bra tips att ta hänsyn till innan man väljer.

Olika typer att välja mellan
Hur taket är uppbyggt har stor betydelse för vilken typ av plåt som lämpar sig. De allra flesta plåtarna är uppbyggda i flera olika skikt för att vara slitstarkt, och moderna plåtar är tunnare än de äldre modellerna som finns på marknaden. När det kommer till utseende handlar det till stor del om vad man själv tycker ser snyggt ut, där man bland annat kan välja mellan ett falsat plåttak eller en modell som påminner om takpannor. Rådfråga med en takläggare om vilken typ som lämpar sig för huset och välj därefter det alternativ du föredrar när det kommer till utseende.

Stålplåt eller aluminium

Kärnan i alla plåttak består av stålplåt eller aluminium, där de först nämnda är galvaniserande och lackade. Detta för att vara extra slitstarkt och få en lång hållbarhet. När det kommer till aluminium har det en bättre förmåga att motstå korrosion men är istället känsligare för kontakt med andra metaller. Båda typerna är väldigt hållbara och med rätt underhåll kan dom få en lång livslängd.

Läggning av plåttak
Idag finns det många moderna plåttak som man ganska enkelt kan lägga själv om man är någorlunda händig. Plåtarna läggs på råspont och spikas eller skruvas sedan fast. Vissa modeller har även en klickfunktion som bidrar till säkra skarvar. Är man ute efter ett mer avancerat tak som tillexempel behöver falsas ihop bör man överlåta arbetet till en kunnig takläggare så att arbetet utförs korrekt och slutresultatet håller tätt.

Det finns mycket att välja mellan när det kommer till plåttak både vad gäller egenskaper och utseende och man ska alltid se till att välja ett material med bra kvalitet, för att få ett så hållbart resultat som möjligt. Om man gör jobbet själv eller överlåter det till en takläggare beror lite på hur mycket man kan göra själv och vilken typ av tak man väljer. Är man minsta lilla osäker när det kommer till takläggning är det alltid bättre att anlita professionell hjälp för att undvika fel och brister. Ta referenser och offerter från olika takläggare för att få ett bra och prisvärt resultat om du lejer bort arbetet.

Read More

Länkar från webbyrå & sökmotoroptimering

När du jobbar med din sökmotoroptimering så finns det alltid en sak att göra bättre och det är att jobba med fler länkar till din hemsida. Många undersökningar stödjer att länkar är ett av de allra viktigaste verktygen i sökmotoroptimering då det är det som kommer ge dig bäst rankning. Här ska vi gå igenom lite om länkar som du kan använda dig av i din sökmotoroptimering.

Länkarna från din webbyrå ska vara relevanta
När du jobbar med att få länkar till din sida från andra sidor så är det allra viktigaste att de andra sidorna är inom samma tema som din sida. Sökmotorer jobbar med relevans och ska du få en bra sökmotoroptimering av webbyrå så fokusera på att bli länkad till sidor som syns på samma sökord som dina.

Din ankartext ska innehålla sökordet
Din ankartext är också viktig i frågan om länkar i sökmotoroptimering, din ankartext bör innehålla de sökord du vill synas på. För att visa sökmotorerna vad din sida har för nisch och inriktning så är detta viktigt. Ankartexten i sökmotoroptimering ska innehålla vad din sida står för så om du jobbar som elektriker så vill du att din ankartext gärna ska innehålla ordet elektriker från din webbyrå stockholm men på ett naturligt sätt. Sen så är det bra också att du har med din platsen du håller till på då det ökar relevansen till din sida.

Den relevanta sidan
När någon av dina sidor på din webbplats blir länkad så är det viktigt inom sökmotoroptimering att man har det sökord som länken länkar till på den sidan som besökaren kommer in på. Ha gärna med det ordet flera gånger i brödtexten som “webbyrå” om det går men även i rubriken och titlarna. På detta sätt i din sökmotoroptimering så leder du sökmotorerna rätt till din sida på ett enkelt sätt.

När du ska länka i text
Det är inte bara viktigt i sökmotoroptimering att man länkar till sin sida. Det bästa sättet att länka till sin sida är i en naturlig text för webbyrå där textens innehåll relateras med sidan som länkas innehåll så det är bra att man tänker på hur man utformar texten i sökmotoroptimering i det här steget.

Vad är Page rank?
Förr så användes page rank mer än det gör idag men det innebär i din sökmotoroptimering att du kan mäta hur passa relativt värde din hemsida har i sin information. Även fast det inte är det viktigaste verktyget så kan det ändå vara bra att använda som en slags hint om du är på rätt väg.

Hur får man länkar?
När man jobbar med sin sökmotoroptimering så är samarbeten A och O. Att bli länkad och få länkar till sin webbsida kan göras genom olika steg. Att använda sina kunder, leverantörer och samarbetspartners i sin sökmotoroptimering är toppen! Ofta är andra som har hemsidor positiva till att länka varandra.

Att få en auktoritetssignal betyder att man får länkar av fysiska personer som granskar dessa från org. Att jobba med bloggare i sin sökmotoroptimering eller kanske starta en utomstående blogg själv. Var med i olika tidningar som är relevanta för ditt yrke.

Read More

Måla om trappan – så går det till

Börjar trappen där hemma se sliten och tråkig ut kanske det är dags att måla om den. Det är ett relativt enkelt projekt att göra själv men man kan också anlita en målare om man inte har tid och lust att göra det själv. Det viktiga är att grundarbetet görs noggrant och att man lägger på flera lager färg, för att sedan avsluta med en skyddande lack.

Börja med grundarbete

Oavsett om man anlitar en målare stockholm eller inte så är det alltid viktigt med underarbetet. För att slutresultatet ska bli bra behöver man få bort gammal färg och rengöra ordentligt för att den nya färgen ska fästa ordentligt och hålla länge. Börja med att slipa hela trappan för att få bort den gamla färgen och eventuella ojämnheter och var noggrann så att inga vinklar och vrår uteblir. Torka därefter med en mikrofiberduk så att allt damm försvinner.

Val av färg

När det kommer till val av färg är det lämpligt at välja en vanlig golvfärg till just trappstegen, den ger en viss friktion för att man ska undvika att halka. Däremot bör man inte välja en färg med halkskydd eftersom smuts fastnar och det blir svårt att hålla trappen ren och snygg.  Till övriga delar av trappan är det bättre att välja en lackfärg, eftersom golvfärg har en tendens att vara rinnig innan den torkat och det blir bökigt på trappans vertikala delar. Är man osäker kan man rådfråga med en målare eller i en färgbutik för att försäkra sig om att man använder rätt typ av färg.

Det kan dessutom vara klokt att börja med ett lager grundfärg för att sedan fortsätta med minst två lager täckfärg. Vad gäller val av kulör kan man välja vilken färg som helst men det kan vara smart att undvika vitt eftersom smuts och slitningar syns väldigt tydligt. Välj gärna en grå nyans till trappstegen och en vitt på sättstegen om du ändå vill hålla det ljust och fräscht.

Lacka för lång hållbarhet

En trappa slits dagligen och för att färgen ska hålla sig länge är ett bra tips att lacka den. Trappan får då ett hållbart och skyddande lager och man kan välja mellan både blank och matt lackfärg. När det kommer till lackbehandlingen är det bra om man lägger på fyra lager. Det låter mycket men det är värt slitet och besväret när det väl är färdigt, då din trappa kommer hålla sig fin i många år framöver.

Hur mycket kostar det?

Det låter kanske som att mycket färg kommer gå åt på grund av alla lager som behöver målas men tänk på att trappens yta är ganska liten. En vanlig inomhustrappa har en yta på ungefär fem kvadratmeter och priset avgörs till stor del av vilken färg man väljer.

Anlitar man en målare för jobbet så tar de ofta betalt per timme och då tillkommer även kostnader för material.

Att måla om trappan kan kännas besvärligt men det är inte så svårt. Det gäller att man har tålamod och tid eftersom arbetet behöver utföras i många steg. Har man inte tillräckligt mycket tid kan man alltid anlita en målare istället, men man får ändå räkna med att det blir lite rörigt i hemmet under ett par dagar innan allt är färdigt. Om du känner dig osäker rekommenderas det att ta det säkra för det osäkra och faktiskt anlita en målare.

Read More

Varför du inte ska anlita en webbyrå

Många väljer att direkt kontakta en webbyrå om de behöver en hemsida. För företag är det nästan alltid rätt väg att gå. Detta eftersom hemsidan bör se mycket proffsig ut och vara extremt användarvänlig för att behålla kunderna. Men lika stort behov finns inte hos organisationer och föreningar. Det finns därmed tillfällen då du inte alls behöver anlita en webbyrå – framförallt om du har lite intresse för webben.
Vilket behov har ni?
Det viktigaste är att fråga sig vilket som är behovet. Har ni behov att sprida information till era medlemmar är det knappast samma behov som om ett företag behöver få in kunder. Kanske räcker det med en mycket enkel hemsida där text och bild smidigt kan uppdateras via en app.

Finns behovet av en egen webbadress eller kan den exempelvis vara Föreningensnamn.blogspot.com? Med denna lösning behöver det ens kosta något att starta upp hemsidan. Vill man ha eget domännamn kan man räkna med några hundra kronor per år. Men det är ändå långt från den kostnad det hade kostat att be en webbyrå bygga en helt ny hemsida.
Det är lätt att fokusera på tjänster som webbyrå stockholm, funktioner och estetik som är långt över vad man egentligen behöver. Att lockas av snygga och proffsiga sidor när behovet egentligen bara är en ”anslagstavla” där information ska publiceras löpande.

WordPress hjälper till
Vill ni bygga en enkel hemsida men hålla nere kostnaden? En sida som presenterar vissa delar inom en förening eller organisation men som inte vara så extremt proffsig? Fråga först vad en webbyrå skulle ta för att genomföra jobbet. Lägg sedan ut en kommentar på Facebook eller annan social media för att hitta någon vän som kan WordPress. De som kan detta system ganska bra kan lätt sätta ihop en hemsida och publicera denna på ett par timmar. Finns det någon inom föreningen som är intresserad av webben kan de till och med läras sig mycket snabbt tack vare alla nybörjarguider som finns på Youtube.

Eller köp in för enstaka tjänster
Ett alternativ är att köpa in enstaka tjänster från en webbyrå. Man bygger upp hemsidan så gott man kan via guider och tips från internet. Via WordPress kan en rad olika mallar användas som ger grundläggande design. Behöver man sedan ändringar kan en webbyrå kontaktas som går in och justerar detta. Oavsett blir priset betydligt lägre än om man låter samma webbyrå göra helheten.

Read More

Tips för att trycka en egen t-shirt

Ska du trycka en egen t-shirt till företaget? Eller har du kommit på en egen design som du vill saluföra? Det finns ett antal faktorer att överväga när man ska trycka en t-shirt – oavsett syfte. En av dem är att hitta rätt tryckeri att samarbeta med – en annan är att välja rätt tröjmodell. Här ger vi ett par tips för den som planerar att trycka sina egna tröjor.

Avsätt tid att utforska konceptet

Du har säkerligen redan tankar på hur motivet skall se ut och vilka färger det ska vara. Att ta sig tiden att verkligen utforska de idéer man har kan dock verkligen löna sig i slutändan. Vrid och vänd på tidigare tankar, hitta ny inspiration och lek runt med de designer du redan har. Så småningom finns chansen att du skapar något nytt och unikt – som du troligtvis också är riktigt stolt över.

Glöm inte att hela tiden tänka över hur designen kommer att se ut på en t-shirt. Gör man en skiss i PhotoShop eller på ett pappersark är det bra att känna till att slutprodukten inte riktigt kommer se ut så. Ha ärmar och ring i åtanke, bland annat. Om du har goda kunskaper i PhotoShop kan du ta en bild på dig själv i en t-shirt, och leka runt med designen direkt på bilden i datorn.

Hitta ett bra tryckeri att samarbeta med

Din design blir aldrig bättre än det tryckeri du samarbetar med. I Sverige finns flertalet välrenommerade aktörer att ta kontakt med, men för större volymer (i vissa fall även mindre volymer) kan det också vara aktuellt för ett tryckeri att vända sig till en aktör som är baserad utomlands. Dessa tenderar att kunna hålla ned priserna en bit, vilket kan göra det billigare – även med frakten i åtanke.

Storlekar, vikt, material, tryckalternativ och priser är alla faktorer som kommer att påverka slutprodukten på ett eller annat sätt. Att hitta ett tryckeri som matchar dina förväntningar på samtliga punkter kan vara svårt. Så länge dina förväntningar är rimligt ställda är det dock ingen omöjlig uppgift – men låt det ta tid. Det här är inte ett moment man bör förhasta, eftersom det har så stor påverkan på hur din tröja kommer se ut när den väl är klar. Tryckande är en konst – och det gäller att hitta en aktör som behärskar den.

Vilken är din målgrupp?

Om du planerar att trycka tröjor för försäljning, är det viktigt att hela tiden ha målgruppen i åtanke. Ofta behöver man nischa sig för att ha en chans på marknaden. En t-shirt som ”alla” vill köpa är mycket svår att få till, om inte omöjligt. Ha gärna ungefärlig ålder i åtanke, och eventuellt även kön.

Det här kommer väl till hands när du ska välja modeller och material bland annat. Till exempel tenderar många unga att ta ställning för miljön och satsa på miljövänliga produkter, jämfört med de äldre generationerna. Att ha målgruppen i åtanke är A och O – oavsett vilken produkt man ska saluföra.

Read More

Att starta en förening inom taktvätt med andra yrken

Stanna inte bara vid att ha en firma inom taktvätt, gör något mer! Gör något som överraskar och som fångar en större grupp människor och engagerar dom i erat arbete för finare och hållbara tak. Att starta en förening tillsammans med andra firmor som erbjuder tjänster för hus och hem är det nya inom marknadsföring och något som kan ge mycket större och pålitligare kundflöde.

Vad innebär det att starta en förening?
Det som det innebär för dig som erbjuder taktvätt är att du får tillgång till en mycket större kundkrets då du går ihop med flera yrken som är liknande dina men att ni kompletterar varandra. Att du med din taktvätt går ihop med en målare, en snickare, elektriker eller liknande yrken som rör hus. Ni kallar er för någonting som sammanfattar bra vad ni är för något, till exempel ”professionella entreprenörer inom hus” eller PEIH. Då kommer folk att förstå att ni inte bara täcker till exempel taktvätt utan även andra områden och har folk frågor som rör hus och hem så kommer dom alltid att kunna vända er till er.

Vad ska föreningen erbjuda?
Att vara med i föreningen får man inte bara tillgång till grym taktvätt och snickeri, ni kan även erbjuda gratis kvällar för medlemmarna där ni till exempel har kurser för taktvätt – målarengöteborg.se inom era områden, lär folk, ni kan på dessa kvällar ha paketrabatter tillsammans. Ni kan erbjuda föreläsningar så att kunskapen hos folk ökar inom taktvätt och de andra yrkena.

Då ni är ett gäng som erbjuder olika saker inom föreningen som ändå täcker ett bra område inom hus och hem så kan folk alltid kontakta er för en taktvätt eller vad det än skulle vara för dom vet att ni är ett professionellt gäng som stöttar varandra. Det är viktigt inom föreningen att de företag som är med där har en gedigen utbildning och erfarenhet så att man verkligen vet att man kan leva upp till vad föreningen ska stå för. Att den ska kunna ge en trygghet till kunderna som ska kunna känna sig säkra med vem som än anlitar inom föreningen.

Att erbjuda till exempel en gratis kurs inom taktvätt till alla medlemmar en gång per år är till exempel en fin sak att ha som lockerbjudande att bli medlem i föreningen. Helst så ska det inte kosta för medlemmarna att vara med i föreningen utan den fördel ni får är att ni kan skicka ut nyhetsbrev och reklam till deras mailadresser vilket är en väldigt fin typ utan marknadsföring.

Att ha en förening där man täcker ett större område inom hus och hem och inte bara taktvätt kommer ge dig ett högt kundflöde, kunder som kan känna sig trygga och medarbetare där ni alltid rekommenderar och stöttar varandra.

Read More

Vad innebär jourstädning?

Inom hantverksyrken finns begreppet ”jourtid” vilket därmed betyder att arbete sker under helger, nätter osv. Det kan exempelvis vara att en rörmokare kommer ut mitt i natten och lagar ett rör som sprutar vatten. Men detta finns även inom städbranschen även om det ovanligare. Det finns städföretag som erbjuder städhjälp via jourstädning.

Även om namnet på dessa tjänster varierar en hel del så handlar jourstädning om att man som kund kan få städhjälp på obekväma arbetstider och med mycket kort varsel. Det kan exempelvis innebära att man kan ringa in städhjälp som alberts mitt i natten eller förvänta sig få hjälp inom ett dygn.

För privatpersoner är detta inte speciellt vanligt. Det är ytterst få som behöver städa sitt hem akut och inte kan vänta in kommande vardag. Dessutom köper man hellre städhjälp under ordinarie öppettider eftersom prislappen under jourtid blir betydligt högre.

Men för vissa företag är tidspressen mycket stor. Det kan exempelvis vara en butik som snabbt behöver städa upp efter en olycka, boka mattvätt i malmö eller få fönstren putsade efter ett oväder. På helgerna är det många som shoppar och att då visa upp en smutsig butik kan ge mycket dåligt PR-värde.

Snabbt och Smidigt – men dyrt

Självklart kan det uppleves väldigt smidigt att kunna ringa in städhjälp när som helst på dygnet och vara säker på att hjälpen kommer inom en viss tid. Men smakar det så kostar det. Inom hantverksyrken är det inte ovanligt med dubbelt så hög taxa under jourtid. För företagen kostar det mer i Ob-ersättning och bemanning att ha öppet på nätter och helger. Dessutom är det inte ens säkert att de får något jobb alls under denna tid.

Utöver det så styrs priset av efterfrågan av servicen med städhjälp stockholm. Ett företag som ”bara måste” få det städat är även beredd att betala mer än ett företag som gärna jämför olika städbolag, tar in offert och har tid på sig att välja.

Detta kan liknas med varför en liter mjölk är så mycket dyrare på en bensinstation än på ICA-affär. Bensinstationen har ofta öppet dygnet runt, du slipper gå långt och kan köpa enkelt. Men för detta betalar du ett högre pris.

Kortfattat kan alltså jourstädning sammanfattas som städhjälp som erbjuds dygnet runt med en garanti på att städningen kommer att genomföras inom ett specifikt tidsspann. Det är därmed en extra service för kunden som också kostar extra att få ta del av. Dyrare – men smidigare.

Read More

Hur får man jobb på en webbyrå

För att kunna jobba på en webbyrå krävs vissa kunskaper av dig. Beroende på inom vilket område du vill jobba så finns det olika vägar att gå. Viss kunskap får du genom utbildning, annan kan du ha fått av erfarenhet och eget intresse. Här nedan har vi sammanfattat några sätt som kan leda till att få ett jobb på en webbyrå.

Utbildning

Det finns både privata utbildare och högskole- och universitetsstudier att välja på, beroende på vad du vill jobba med, eller utbilda dig inom.

Exempelvis kan du utbilda dig till:

  • Projektledare
  • Webbprogrammerare
  • Webbdesigner
  • Copywriter

Projektledare

Som projektledare på en webbyrå är du den som håller ihop alla olika delar. Under utbildningen får du kunskap om hur du tar fram en projektplan och hur ni ska fördela arbetsuppgifterna. Du får lära dig att planera och sätta upp mål, hur man genomför och fullföljer planen hos en webbyrå göteborg samt uppföljning. Det är du som har koll på deadlines och på vilka arbetsuppgifter dina arbetskamrater har, samt när de ska göras.

Webbprogrammerare/Webbutvecklare

Här får du lära dig kodning, programmering och andra tekniker som krävs för att kunna bygga en webbplats, du får lära dig om säkerhet, kvalitet och felsökning. Annat du har nytta av när du jobbar på en webbyrå göteborg är att du får lära dig sökmotoroptimering och utveckling av e-handelssystem. Du får även lära dig om responsiv webb, vilket är viktigt för att en webbplats även ska fungera optimalt på t. ex mobiltelefoner och surfplattor.

Webbdesigner

Har du intresse och ett öga för design och vet hur man ska få en webbplats att se bra och lockande ut, då är det nog webbdesign du passar för. Förutom att kunna programmera så bör du även behärska ett antal grafiska designprogram. Det gäller att kunna kombinera funktion med design och här får du genom praktiska och teoretiska uppgifter med din webbyrå göteborg som kan lära dig både ock. En webbplats utseende är det första man ser, så det är viktigt för en webbyrå att ha en bra webbdesigner.

Copywriter

En webbyrå behöver kunna producera bra texter, och som copywriter får du lära dig att tänka på nya sätt i ditt skrivande. Retorik, stil och olika metoder är viktiga inslag i denna utbildning. Du får lära dig att skriva för både sociala medier, webbplats, ett företags blogg, nyhetsbrev mm. Du kommer även att lära dig sökmotoroptimering, hur du skriver för att dina texter ska komma högre upp på Googles listor.

Självlärd

Kanske kan det också vara så att du suttit hemma och lärt dig allt själv, och har en fantastisk talang men saknar utbildning? Se då till att skaffa dig att portfolio som visar hur kompetent du är trots att du saknar utbildning. Det kan ju vara så att du har så oerhört brinnande intresse att du hängt med i vad som är nytt inom webvärlden att du faktiskt kan och vet mer än någon som är fullt utbildad. En webbyrås tjänsteutbud kanske ser mer till dina faktiska kunskaper och ditt härliga sätt att jobba på så att de anställer dig.

Read More

Utbilda sig till takläggare

Det finns två huvudsakliga utbildningsvägar till att bli takläggare (benämns även som takmontör). De som redan inför gymnasievalet vet att man vill bli takläggare kan välja Bygg- och anläggningsprogrammet. Inser man senare i livet att det är yrke som lockar kan utbildning ske på Komvux. I vissa fall erbjuder även arbetsförmedlingen kurser och utöver det finns ibland lärlingsalternativet.

Bygg- och anläggningsprogrammet

De som har betyg för att komma in på Bygg- och anläggningsprogrammet får en bred utbildning som riktar in sig mot flera yrken inom bygg och anläggning takläggare inom stockholm. Den sträcker sig över tre år och är delvis anpassningsbar utifrån om man vill ha möjlighet att studera vidare på högskola, vilka yrken man är mest är intresserad av osv.

Är det takläggare som man önskar bli är det viktigt att kontrollera att gymnasieutbildningen har inriktning mot ”Husbyggnad”. Det är en relativt vanlig inriktning men det finns även gymnasieutbildningar utan just denna inriktning.

Efter gymnasiet kan jobb sökas som takläggare då de grundläggande kunskaperna som behövs finns efter godkänd utbildning. Vill man bli mer eftertraktad på arbetsmarknaden kan påbyggnadskurser eller meriter väga tungt.

Komvux

Eftersom Komvux till stor del erbjuder liknande kurser som på ett gymnasium finns det kurser som ”matchar” Bygg- och Anläggningsprogrammet. Framförallt de som inte har kompletta gymnasiebetyg kan studera på Komvux och kan via denna utbildning bli takläggare på kortare tid än gymnasieutbildningen. Orsaken är att gymnasieutbildningen är bredare samt att man själv kan påverka hur snabbt man vill läsa kurserna på Komvux.

Arbetsmarknads-politisk utbildning

Arbetsförmedlingens mål är inte enbart att förmedla jobb utan även att matcha näringslivets behov med arbetslösas intressen och utbildning. Är det stor efterfrågan på takläggare i en stad kan därför arbetsförmedlingen skapa (eller köpa in) intensivkurser inom detta område. Man lägger då stor vikt vid att utbilda arbetslösa så att de ska bli eftertraktade på arbetsmarknaden.

Eftersom det kan variera vilka kurser som erbjuds är det bästa alternativet att vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och ha en kontaktperson som därmed har koll på om relevanta utbildningar dyker upp.

Lärling

Att studera till takläggare som lärling innebär att utbildningen sker på arbetsplats och att man rent praktiskt lär sig yrket genom att följa med de som jobbar där. Den som är lärling får en låg lön under lärlingstiden eftersom kunskapen är låg och man i början snarare tar tid än ger kompetens till företaget.

Hur lärlingstiden är uppbyggd kan variera något beroende på ålder, förkunskaper och behov av utbildning.

Påbyggnad via yrkesskolor

Det finns ett flertal yrkesskolor som erbjuder påbyggnadskurser för takläggare. Det är kurser som i detta fall vänder sig till personer som har erfarenhet av yrket och vill fördjupa sig inom specifika moment. En del kurser genomförs av företag inom branschen och har avgift medan vissa går inom skolor där det går att få studiebidrag/studielån.

Oavsett vilka påbyggnadskurser som väljs så ökas kompetensen vilket självklart ökar chansen att få jobb ute på arbetsmarknaden. Det som däremot brukar väga tyngst är erfarenhet och meriter.

Vad som avgör vilken utbildningsväg som är bäst är alltså både ålder, erfarenhet och möjlighet från Arbetsförmedlingen.

 

Read More

Att renovera ett kök på egen hand

Ett nytt och fräscht kök kan verkligen sätta guldkant på vardagen, man får en annan känsla när man kommer in i ett kök som man verkligen tycker om, som är funktionellt och utformat efter ens behov. Ett väl fungerande kök med fräscha bänkytor, snygga skåp, en modern spis och ett fint kylskåp, det är verkligen mysigt att gå upp och laga frukost i . Kanske känner man sig så inspirerad av sitt vackra kök att man blir kärleksfull nog att servera sin partner frukost på sängen…

Vart börjar man göra sin köksrenovering?

Visst låter det trevligt med ett nytt kök – men hur kommer man dit? Vilket är det första steget i en köksrenovering? I min mening är det att man funderar ut hur man vill att sitt nya kök skall fungera och se ut. Vad är det man använder köket mest till, eller vill använda köksrenovering till? Är det något man saknar för tillfället eller vill man bara fräscha upp köket och ha det i ungefär samma funktionalitet som det är idag inför köksrenovering? Skapa en vision av ditt nya kök, titta i kökstidningar och surfa runt på nätet för att se exempel på olika kök. När du har en vision av ditt kök så går vi till nästa steg.

Matcha visionen med budgeten

När man ser hur man vill ha sitt kök efter en köksrenovering så är det dags att börja passa ihop visionen med vad som är möjligt i verkligheten givet den budget man har för sin köksrenovering. När man gör sin vision är det dock fördelaktigt att se den helt utan begränsningar så att man har något att sikta mot. Så under den fasen med  badrumsrenovering och snickare som man tänker på budget. När man sedan matchar vision med sin budget så märker man vad som är mer realistiskt möjligt att få tag på och bygga utan att spräcka budget.

För minimal budget – köp återanvänt material

Det är viktigt att veta vad som är viktigt för en själv, vill man gärna ha en bänkskiva i sten så kanske man får dra ner lite på kostnaden för kyl och frys – om det inte är lika viktigt att ha den senaste modellen på kyl så kan man köpa en begagnad kyl och frys istället, vilket ofta blir en bråkdel av summan för en ny kyl och frys.

Read More

Hur man hittar en prisvärd webbyrå

En ny hemsida kan man behöva då och då för att hålla sig i form och för att kunna konkurrera (om man nu gör det på nätet). Gamla hemsidor är inte alls lika attraktiva för besökaren som nu för tiden är van vid att det ser ut och fungerar på ett visst sätt, så vad ska man göra? Det är bara att hänga med. Är man osäker på internet och inte har någon vidare koll kan det kännas läskigt att lägga stora summor på något man inte riktigt kan kvalitetssäkra på egen hand. Hur vet man att man får valuta för pengarna när man köper en hemsida?

Värt att veta litegrann

När man skall göra en investering som eventuellt kan komma att kosta 50 000 – 100 000 kronor så kan det vara smart att läsa på litegrann. Att spendera någon timma om dagen i en vecka på att läsa artiklar på nätet om hemsidor och dess funktioner skulle i princip räcka för vem som helst för att få en grundförståelse för vad det är man är ute efter. Desto mer tid man lägger desto bättre grundat beslut kan man göra. Så enkelt är det. Om du tycker internet är tråkigt eller har någon annan barnslig ursäkt för att inte göra jobbet så får du väl fråga någon som är smart vad du skall göra – men då är du fortfarande helt ovetandes egentligen.

Priserna kan variera kraftigt från en webbyrå till en annan

En webbyrå kan ta 10 000 kronor för en hemsida och en annan 100 000 kronor, vad är skillnaden då? Undrar man. Det kan vara massa olika saker som skiljer och det är för mycket att rada upp allt här. Men i runda slängar; en hemsida för 10 000 kronor är ungefär som ett skyltfönster, eller låt oss säga en skylt där verksamhetens telefonnummer står hos en webbyrå göteborg squib. En hemsida för 100 000 kronor är som en riktigt duktig säljare som ofta får besökare som kommer in att köpa för mer än vad dem tänkt sig. Att ha en sådan säljare anställd i ett år kommer definitivt att löna sig.

Vad är din hemsida till för?

Är det ett skyltfönster eller försöker du faktiskt sälja tjänster och produkter online? Beroende på din hemsidas tänkta funktion kan det vara mer eller mindre värt att spendera mycket pengar på hemsidan. Saker som bransch och storlek på verksamheten kan också spela in. Ofta köper arkitektbyråer riktigt dyra hemsidor trots att dem inte säljer tjänster på hemsidan. Det är för att man vill göra ett gott intryck på besökaren (som troligen är en potentiell kund) och eftersom en arkitektbyrå säljer så pass dyra tjänster är det lönsamt för dem att ha ett riktigt snyggt skyltfönster för att imponera på besökaren och visa att dem har en känsla för design.

Sätt dig ner och fundera litegrann

Vart befinner sig din verksamhet? Vad är det som behövs? Kan man sälja era produkter och tjänster direkt på internet via en hemsida? Eller är det bara som ett skyltfönster. Diskutera med någon som känner till verksamheten och se vad ni kommer fram till! Lycka till!

Read More

4 knep för att få igång flytten

När man ska flytta (eller göra något annat som mest är jobbigt och tråkigt) så kan det verkligen vara svårt att komma igång, många av oss väljer att chocka systemet med stora doser koffein för att få upp motivationen till att göra jobbet. Det finns dock mindre skadliga vägar att ta för att få igång motivationen och man kan faktiskt utföra en hel flytt utan att förlita sig på några stimulanter om man använder sig av dessa 4 knep för att komma igång med flytten.

1.      Att börja med minsta möjliga ansträngning

Det första knepet handlar om hur man får igång flytten, jag tycker ett bra sätt att komma igång är att börja med den minsta uppgiften man har på bordet. När man väl har gjort en uppgift så brukar det vara lättare att ge sig på nästa. Man bygger upp ett momentum genom att göra en uppgift och man blir lite nöjd med sig själv och får en lite belöning av sig själv som gör att man blir sugen på att göra en till uppgift för flyttfirma göteborg. En enkel uppgift att börja med när man skall flytta är att boka flyttfirma. Man hittar enkelt en flyttfirma göteborg på nätet, ringer upp dem och bokar sin flyttfirma på totalt 15 minuter (max!) och efter det har man satt igång med flytten.

2.      Dela upp arbetet i små delar

Att göra små uppgifter som man enkelt kan utföra och ge sig själv en liten belöning för är ett bra sätt att hålla sig motiverad inför att välja flyttfirma göteborg så att man fortsätter vara igång med flytten. Att ha uppgifter som tar ungefär 30 minuter att utföra brukar dem flesta tycka är optimalt.

3.      Ha ett mål i åtanke när du börjar

Genom att ha klart för sig varför man utför uppgifterna så blir det lättare att utföra dem, ibland kan en uppgift kännas banal och tråkig, då är det bara att ta in målet i ens medvetande så förstår man vad värdet är av uppgiften man har framför sig.

4.      Förgyll de uppgifter om flyttfirma som går

Vissa uppgifter är riktigt tråkiga och det är inte så mycket att göra åt; men då kanske man kan förgylla dem på något sätt. Exempelvis genom att lyssna på en bra ljudbok om en flyttfirma göteborg pris eller göra uppgiften tillsammans med sin sambo eller en vän för att göra det lite roligare.

Read More

Hitta rätt snickare för att täcka dina behov

När man behöver få något byggt, lagat eller renoverat så är det viktigt att man hittar rätt snickare för sina behov. Det finns väldigt många snickare och byggfirmor där ute och att välja en som är bra är inte svårt – men att välja en som är bäst lämpad för ens uppdrag kan vara snäppet svårare. Vissa snickare kan säkert utföra arbetet väldigt bra men kanske är onödigt dyra för det man behöver ha hjälp med. Det handlar om att hitta en snickare vars pris och expertis är lämpligt för den nivå det arbete man behöver hjälp med är på.

För enklare renoveringar och byggen

Krävs det inte en snickare som är på världsnivå, det räcker med någon som kan bygga någorlunda väl. Man kan troligen klara sig med en lärling eller någon som utbildar sig inom bygg. Då kan man få ner priset en hel del utan att det kommer att röra kvaliteten. Har man en fullfjädrad snickare som kanske jobbat i många år så kommer det bli dyrare – visst blir resultatet bättre men det kanske inte märks så mycket att man vill betala mer för det.

Större renoveringar eller andra byggen som spelar stor roll

Här är det viktigare att man väljer den bästa möjliga snickare och mindre viktigt att hålla ner priset. En större renovering påverkar värdet av fastigheten mer och då är det alltid bra att man får papper på att det är riktiga snickare som utfört bygget – så att allt stämmer med försäkringar och liknande. När man renoverar våtrum och kök är det extra viktigt att man får papper på att bygget är utfört av yrkesmän.

Man kan göra vissa saker själv

Alla byggen kräver inte ens en snickare – du kanske har en vän som kan hjälpa dig eller så kanske du till och med kan göra det själv. Har man lite känsla för bygg eller lite byggvana så kan man faktiskt utföra en del arbeten i hemmet på egen hand och få rätt så bra resultat. Hur du än väljer att göra hoppas jag att ditt bygge blir bra och att du inte betalar för mycket om du väljer att anlita snickare.

Read More